Som rubriken säger ägnar vi oss enbart åt hobbyavel av myskankor men ändå en i sammanhanget mycket ambitiös sådan. Det finns numera ett långsiktigt avelsmål och diverse beslut och ställningstaganden som styrt oss åt detta håll.

*Avelsmål*

Vi vill att våra myskankor skall bete sig som myskankor och ha deras naturliga instinkt och förmåga att skaffa sig näring/föda, föröka sig, härdighet mot klimat och sjukdomar, fungera i flock, överlevnadsinstinkt, vänlighet(ej aggressiva), klurighet, personlighet samt fungera väl där människor finns utan att för den skull vara handtama.

Våra fåglar skall få vara vanliga myskankor och leva så naturligt som möjligt.

För att uppnå detta mål baseras aveln på helt naturligt värpande och ruvande föräldrar som är lämpliga att ta ällingar på. Vid uppväxten skall de präglas såväl av sin ruvmamma som övriga flocken även om det ibland kan innebära att de får sig ett tillrättavisande nyp av de äldre då och då. Vi använder därför ingen kläckutrustning och hanterar inte heller avelsägg i någon form.

Vanan vid människor får de genom sin dagliga omvårdnad av husse med familj.

Fysiskt väljer vi endast helt friska exemplar som har karaktäristiska drag som sammanfaller väl med hur en myskanka rent fysiskt skall se ut. Då idealbilden varierar något runt om i världen försöker vi hålla oss till de viktigaste dragen, t.ex. lagom karunkel på näbben, ej för stora exemplar, fjädertyp som sammanfaller med rasen o.s.v. Sammanfattningsvis ett utseende så nära den vilda myskanden som möjligt men av förklarliga skäl med annan färgsättning då den tama myskankan skiljer så bl.a. på denna punkten.

Rent estetiskt kommer Ankparadiset inrikta sig på lite ovanligare färgvarianter av myskankan utan att göra avkall på övriga fysiska och mentala krav. Det innebär kort att vi i huvudsak jobbar på ett svart, blått och ljusbrunt spår och variationer på detta. Möjligen kommer ytterligare varianter att provas beroende på tillgång och utfall i aveln. Det finns en ambition att få fram så rena färger som möjligt utan inblandning av vitt.

För att kunna bedriva en meningsfull hobbyavel med en relativt liten flock (15-25 st myskankor) krävs att vi då och då säljer av avkomma men också vuxna exemplar. Myskankor/ällingar säljs till marknadsmässiga priser och vi har ingen som helst ambition att tjäna pengar på aveln vilket kan vara värt att understryka.

Aveln bedrivs på grund av ett positivt intresse för myskankan och intresse för evolution och genetik. Då myskankan utom i exceptionellt sällsynta fall(mycket bristfällig dokumentation om detta fenomen i hela världen) inte är fertil efter korsning med andra raser är vi hyfsat säkra på att våra myskankor är så rastypiska de kan bli enligt den globala verklighet som råder idag. Exemplar som är tveksamma i typen, beteende och utseende, kommer aldrig att användas i vår avel. Anm. alla domnesticerade myskankor är sannolikt mutationer och möjligen även hybridationer från den vilda myskanden. Indanerna i sydamerika(myskandens ursprungliga hem) sades redan tidigare avla fram flera olika färger och varianter redan när spanjorer på 1500-talet anlände till sydamerika och sedermera exporterade dem till andra delar av världen.

Samtliga myskankor i Ankparadiset registreras ambitiöst i ett sofistikerat datoriserat uppfödarprogram. Detta inkluderar uppgifter om gener, inavelsgrad, härkomst och mycket mera. Ambitionen är att på sikt kunna skicka med väl vald information(stamtavla m.m.) om varje myskanka till deras nya ägare.

Vi säljer inga ällingar före tidigast 5 veckors ålder och inte heller enstaka myskankor till ägare som saknar flock sedan tidigare. Det är av vikt för oss att våra myskankor får bra hem om de säljs för liv och att de som skall användas för annat hanteras på ett rutinerat vis och enligt godkända metoder.

Våra myskankor stödutfodras med allfoder för fjäderfän i den mån det behövs för deras välmående. Under sommaren eftersträvas att de skall få äta så mycket naturligt som möjligt(grönt och kryp av olika slag) men under vintern får de mer torrfoder då detta behövs i vårt klimat.

Då våra myskankor så långt som möjligt skall få leva naturligt kommer vi inte ställa ut dem på utställningar/marknader och dylikt om det inte finns särskilda skäl för detta.

Eventuella nyinförskaffade myskankor placeras i separat hägn en period för att minimera riskerna för sjukdomar i flocken.

Inom ramen för våra avelsmål ingår att verka som helt fristående och oberoende ambassadör för myskankans bästa framtid. Vi vill verka för ett utökat utbyte mellan myskanksägare i Sverige, Norden men framförallt med resten av världen.

Den här avelsstrategin kommer vid behov att justeras mot nya målsättningar.

Ankparadiset 2010-05-16